Reference

Oglejte si seznam podjetij, ki nam zaupajo. Naše zadovoljne stranke so najboljša garancija, da boste z nami zadovoljni tudi vi!

vec

Novosti

Novosti iz naše proizvodnje.

vec

Povpraševanje

Imate vprašanje? Pošljite nam ga in z veseljem vam bomo odgovorili!

vec

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Splošno
Splošni pogoji poslovanja družbe LESNINA OBLIKOVANJE KOVIN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KOVINSKE OPREME IN POHIŠTVA D.O.O. Ljubljana urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem oz. izvajalcem in kupcem oz. naro?nikom, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo dolo?be o firmi in sedežu prodajalca oz. izvajalca, ponudbi, ceni, pogojih pla?ila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.

 

2. Osnovni podatki prodajalca oz. izvajalca so:
LESNINA OBLIKOVANJE KOVIN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KOVINSKE OPREME IN POHIŠTVA D.O.O.
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Mati?na številka: 7070055000
ID za DDV: SI88824411

 

3. Ponudba
Ponudbe so – razen v postopkih javnega naro?anja – informativne narave. Kupec oziroma naro?nik je pred sprejemom ponudbe dolžan ponudbo natan?no pregledati (preveriti podatke) in zahtevati dodatna pojasnila ali popravke v koli?inah in izmerah.

 

V kolikor kupec oziroma naro?nik sam opravi meritve, prodajalec oziroma izvajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napa?nih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo v posledici napa?nih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti.

 

V kolikor zaradi napa?nih meritev in podatkov, ki jih je posredoval kupec oziroma naro?nik, pride do zamude pri izvedbi del, za zamudo prodajalec oziroma izvajalec ne odgovarja, kupec oziroma naro?nik pa ni upravi?en zara?unati pogodbene kazni zaradi tako nastale zamude.

 

V kolikor ima kupec oziroma naro?nik zahteve, ki so strokovno nesprejemljive in je prodajalec oziroma izvajalec kupca oziroma naro?nika nanje pisno opozoril, kupec pa kljub temu vztraja pri svojih zahtevah, je prodajalec oziroma izvajalec prost odškodninske odgovornosti.

 

Za sprejem ponudbe se šteje pisna potrditev ponudbe, naro?ilo, oziroma podpis pogodbe in
izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti (npr. predpla?ilo, izro?itev zavarovanj..)

 

Kasnejši dogovori in spremembe so veljavi le, ?e so sklenjeni v pisni obliki. Enako velja za dodatno naro?ena dela, ki v ponudbi niso zajeta in jih kupec oziroma naro?nik naro?i v ?asu montaže.

 

Sprejem ponudbe v opcijskem roku pomeni sklenitev pogodbe.

 

4. Cene
Vse cene v ponudbi so fiksne do izteka opcijskega roka za sprejem ponudbe.

 

5. Pogoji pla?ila
Pla?ilni pogoji so navedeni v ponudbi in niso predmet pogajanj.

 

V primeru zamude pla?ila se zara?unajo zakonske zamudne obresti.

 

V kolikor kupec oziroma naro?nik prejetega ra?una ne zavrne v roku 8 dni po prejemu, se šteje, da je ra?un v celoti sprejel.

 

V primeru nepla?ila si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izro?itvi blaga kupcu in ima pravico ne vgrajeno blago vzeti nazaj, ne da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. Prodajalec ima pravico blago prodati, razliko do polne vrednosti ra?una, skupaj s prodajnimi in morebitnimi odvetniškimi stroški pa zara?unati kupcu oz. naro?niku.

 

S sprejemom ponudbe kupec oz. naro?nik izrecno dovoljuje prodajalcu do pla?ila pogodbene cene neoviran dostop in odvoz ne vgrajenega blaga.

 

Prenos terjatve na drugega upravi?enca je možen samo s pisno privolitvijo naro?nika, sicer pogodba o odstopu terjatve (cesija) nima u?inka.

6. Dobava in montaža
Rok dobave ali rok za izvršitev storitve je naveden v ponudbi in se lahko spremeni sporazumno, v primeru višje sile ali bistveno spremenjenih okoliš?in.

 

Prodajalec oz. izvajalec kupca oziroma naro?nika o roku dobave in montaže pisno po elektronski pošti obvesti najmanj en delovni dan pred dobavo in montažo.

 

Kupec oziroma naro?nik je dolžan ob prevzemu blaga le to pregledati, ugotoviti morebitne
pomanjkljivosti ali napake in jih takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od dobave, pisno notificirati oziroma sporo?iti prodajalcu. V primeru dobave blaga oziroma elementov, ki vklju?ujejo steklene površine, je lom stekla mogo?e reklamirati samo v trenutku prevzema blaga.

 

Z dnem dobave in prevzema blaga rizik poškodovanja blaga preide na naro?nika, razen, ?e ni s pogodbo druga?e dogovorjeno.

 

Ob pri?etku montaže mora biti kupec oziroma naro?nik ali z njegove strani pooblaš?ena oseba obvezno prisoten in je dolžan prodajalca oziroma izvajalca opozoriti na morebitne ovire montaže (obstoje?e instalacije).

 

Pred pri?etkom montaže je kupec oziroma naro?nik dolžan na kraju samem skupaj z izvajalcem prodajalca preveriti in uskladiti na?rte, skice in vse detajle, ter se seznaniti s potekom del. Po vgradnji elementov reklamacije niso ve? mogo?e.

 

Ob montaži, ki traja dalj ?asa je kupec dolžan zagotoviti tudi prostor za shranjevanje orodja in blaga, ki še ni montirano.

 

Po zaklju?ku montaže je kupec dolžan podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se zabeležijo morebitne pomanjkljivosti. V kolikor v primopredajnem zapisniku pomanjkljivosti niso zabeležene se šteje, da je blago in storitev prevzeto brez napak.

 

7. Garancija in jamstvo za odpravo napak
Prodajalec ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izro?i Navodila za uporabo in vzdrževanje.

 

Spoštovanje navodil za uporabo in vzdrževanje skladno z navodili (vklju?no z morebitnimi letnimi pregledi) je predpogoj za veljavnost garancije. V kolikor so v navodilih v ?asu trajanja garancije predvideni obdobni pregledi, so ti obvezno izvršeni s strani prodajalca.

 

Garancija ne velja za mehansko povzro?ene poškodbe, ki so nastale po dobavi in montaži. Prav tako garancija ne velja, v kolikor blago ni bilo vzdrževano skladno z navodili, ali v kolikor je prišlo do posega tretje nepooblaš?ene osebe.

 

Garancijski list oziroma garancijske liste prodajalec izro?i kupcu ob podpisu primopredajnega zapisnika.

 

Kupec oziroma naro?nik mora reklamacijo uveljavljati takoj, ko je napaka ugotovljena, najkasneje pa v roku 2-eh mesecev in sicer pisno, pri ?emer mora v reklamaciji pojasniti napako, reklamaciji priložiti tudi dokazno gradivo (fotografije) ter prodajalcu omogo?iti, da si zatrjevano napako ogleda.

 

Prodajalec oz. izvajalec se je dolžan do napake oziroma reklamacije pisno opredeliti (tudi ?e zahtevku nasprotuje) opredeliti v roku 8 dni in napako odpraviti v roku najve? 45 dni ali v istem roku zamenjati blago ali kupcu priznani znižanje pogodbene cene.

 

8. Pristojnost sodiš?a v primeru spora
V primeru spora je krajevno pristojno stvarno pristojno sodiš?e v Ljubljani (dogovor o krajevni pristojnosti).

 

 

 

 
 

Povpraševanje

Ime (*)
Invalid Input
Email (*)
NapaÄŤna oblika email naslova!
Zadeva
Invalid Input
SporoÄŤilo
Invalid Input
(*) obvezno izpolnite

Brezpla?no svetovanje

dogovorjeni-roki