Reference

Oglejte si seznam podjetij, ki nam zaupajo. Naše zadovoljne stranke so najboljša garancija, da boste z nami zadovoljni tudi vi!

vec

Novosti

Novosti iz naše proizvodnje.

vec

Povpraševanje

Imate vprašanje? Pošljite nam ga in z veseljem vam bomo odgovorili!

vec

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Splošno
Splošni pogoji poslovanja družbe LESNINA OBLIKOVANJE KOVIN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KOVINSKE OPREME IN POHIŠTVA D.O.O. Ljubljana urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem oz. izvajalcem in kupcem oz. naročnikom, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca oz. izvajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.

 

2. Osnovni podatki prodajalca oz. izvajalca so:
LESNINA OBLIKOVANJE KOVIN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KOVINSKE OPREME IN POHIŠTVA D.O.O.
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Matična številka: 7070055000
ID za DDV: SI88824411

 

3. Ponudba
Ponudbe so – razen v postopkih javnega naročanja – informativne narave. Kupec oziroma naročnik je pred sprejemom ponudbe dolžan ponudbo natančno pregledati (preveriti podatke) in zahtevati dodatna pojasnila ali popravke v količinah in izmerah.

 

V kolikor kupec oziroma naročnik sam opravi meritve, prodajalec oziroma izvajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo v posledici napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti.

 

V kolikor zaradi napačnih meritev in podatkov, ki jih je posredoval kupec oziroma naročnik, pride do zamude pri izvedbi del, za zamudo prodajalec oziroma izvajalec ne odgovarja, kupec oziroma naročnik pa ni upravičen zaračunati pogodbene kazni zaradi tako nastale zamude.

 

V kolikor ima kupec oziroma naročnik zahteve, ki so strokovno nesprejemljive in je prodajalec oziroma izvajalec kupca oziroma naročnika nanje pisno opozoril, kupec pa kljub temu vztraja pri svojih zahtevah, je prodajalec oziroma izvajalec prost odškodninske odgovornosti.

 

Za sprejem ponudbe se šteje pisna potrditev ponudbe, naročilo, oziroma podpis pogodbe in
izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti (npr. predplačilo, izročitev zavarovanj..)

 

Kasnejši dogovori in spremembe so veljavi le, če so sklenjeni v pisni obliki. Enako velja za dodatno naročena dela, ki v ponudbi niso zajeta in jih kupec oziroma naročnik naroči v času montaže.

 

Sprejem ponudbe v opcijskem roku pomeni sklenitev pogodbe.

 

4. Cene
Vse cene v ponudbi so fiksne do izteka opcijskega roka za sprejem ponudbe.

 

5. Pogoji plačila
Plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in niso predmet pogajanj.

 

V primeru zamude plačila se zaračunajo zakonske zamudne obresti.

 

V kolikor kupec oziroma naročnik prejetega računa ne zavrne v roku 8 dni po prejemu, se šteje, da je račun v celoti sprejel.

 

V primeru neplačila si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu in ima pravico ne vgrajeno blago vzeti nazaj, ne da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. Prodajalec ima pravico blago prodati, razliko do polne vrednosti računa, skupaj s prodajnimi in morebitnimi odvetniškimi stroški pa zaračunati kupcu oz. naročniku.

 

S sprejemom ponudbe kupec oz. naročnik izrecno dovoljuje prodajalcu do plačila pogodbene cene neoviran dostop in odvoz ne vgrajenega blaga.

 

Prenos terjatve na drugega upravičenca je možen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu terjatve (cesija) nima učinka.

6. Dobava in montaža
Rok dobave ali rok za izvršitev storitve je naveden v ponudbi in se lahko spremeni sporazumno, v primeru višje sile ali bistveno spremenjenih okoliščin.

 

Prodajalec oz. izvajalec kupca oziroma naročnika o roku dobave in montaže pisno po elektronski pošti obvesti najmanj en delovni dan pred dobavo in montažo.

 

Kupec oziroma naročnik je dolžan ob prevzemu blaga le to pregledati, ugotoviti morebitne
pomanjkljivosti ali napake in jih takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od dobave, pisno notificirati oziroma sporočiti prodajalcu. V primeru dobave blaga oziroma elementov, ki vključujejo steklene površine, je lom stekla mogoče reklamirati samo v trenutku prevzema blaga.

 

Z dnem dobave in prevzema blaga rizik poškodovanja blaga preide na naročnika, razen, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno.

 

Ob pričetku montaže mora biti kupec oziroma naročnik ali z njegove strani pooblaščena oseba obvezno prisoten in je dolžan prodajalca oziroma izvajalca opozoriti na morebitne ovire montaže (obstoječe instalacije).

 

Pred pričetkom montaže je kupec oziroma naročnik dolžan na kraju samem skupaj z izvajalcem prodajalca preveriti in uskladiti načrte, skice in vse detajle, ter se seznaniti s potekom del. Po vgradnji elementov reklamacije niso več mogoče.

 

Ob montaži, ki traja dalj časa je kupec dolžan zagotoviti tudi prostor za shranjevanje orodja in blaga, ki še ni montirano.

 

Po zaključku montaže je kupec dolžan podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se zabeležijo morebitne pomanjkljivosti. V kolikor v primopredajnem zapisniku pomanjkljivosti niso zabeležene se šteje, da je blago in storitev prevzeto brez napak.

 

7. Garancija in jamstvo za odpravo napak
Prodajalec ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izroči Navodila za uporabo in vzdrževanje.

 

Spoštovanje navodil za uporabo in vzdrževanje skladno z navodili (vključno z morebitnimi letnimi pregledi) je predpogoj za veljavnost garancije. V kolikor so v navodilih v času trajanja garancije predvideni obdobni pregledi, so ti obvezno izvršeni s strani prodajalca.

 

Garancija ne velja za mehansko povzročene poškodbe, ki so nastale po dobavi in montaži. Prav tako garancija ne velja, v kolikor blago ni bilo vzdrževano skladno z navodili, ali v kolikor je prišlo do posega tretje nepooblaščene osebe.

 

Garancijski list oziroma garancijske liste prodajalec izroči kupcu ob podpisu primopredajnega zapisnika.

 

Kupec oziroma naročnik mora reklamacijo uveljavljati takoj, ko je napaka ugotovljena, najkasneje pa v roku 2-eh mesecev in sicer pisno, pri čemer mora v reklamaciji pojasniti napako, reklamaciji priložiti tudi dokazno gradivo (fotografije) ter prodajalcu omogočiti, da si zatrjevano napako ogleda.

 

Prodajalec oz. izvajalec se je dolžan do napake oziroma reklamacije pisno opredeliti (tudi če zahtevku nasprotuje) opredeliti v roku 8 dni in napako odpraviti v roku največ 45 dni ali v istem roku zamenjati blago ali kupcu priznani znižanje pogodbene cene.

 

8. Pristojnost sodišča v primeru spora
V primeru spora je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani (dogovor o krajevni pristojnosti).

 

 

 

 
 

Povpraševanje

Ime (*)
Invalid Input
Email (*)
Napačna oblika email naslova!
Zadeva
Invalid Input
Sporočilo
Invalid Input
(*) obvezno izpolnite

Brezplačno svetovanje

dogovorjeni-roki